phone tel.: 789 040 152 mail mail: m.szrajbert@notariat.bialystok.pl
ul. Krótka 4, 16-400 Suwałki map
godło
logo

Dokumenty

Niezbędne do dokonania czynności notarialnej dokumenty oraz dane stron powinny być dostarczone do kancelarii przed ustalonym terminem jej dokonania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Większość czynności poświadczeniowych dokonywana jest jednak na poczekaniu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się i dostarczania dokumentów.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest również dostarczenie aktu założycielskiego/umowy spółki.

Przed przystąpieniem do dokonania czynności notarialnej każda z osób w niej uczestniczących powinna dostarczyć do kancelarii następujące dane: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i termin ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, stan cywilny, dokładny adres zamieszkania, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę z danymi przedstawicieli, numer KRS, REGON, NIP, dokładny adres siedziby.

Poniższy wykaz przedstawia podstawowe dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego. W danym stanie faktycznym mogą być wymagane ponadto inne dokumenty. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną.
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa przy darowiźnie
 • numer księgi wieczystej
 • dokumenty, na podstawie których nastąpiło nabycie (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itd.)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzone adnotacją, z której wynika, że są przeznaczone dla celów wieczystoksięgowych
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej i ewidencji gruntów
 • mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy; zaświadczenie o uchwaleniu bądź nie programu rewitalizacji
 • zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie jest objęta decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
 • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta gminy jako zgodne ze stanem faktycznym
 • oświadczenie o powierzchni posiadanych użytków rolnych, poświadczone przez wójta gminy jako zgodne ze stanem faktycznym
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały wydane przez urząd gminy
 • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych.
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa przy darowiźnie
 • numer księgi wieczystej
 • dokumenty, na podstawie których nastąpiło nabycie (jak wyżej)
 • w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 • zaświadczenie o uchwaleniu bądź nie programu rewitalizacji
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa przy darowiźnie
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona
 • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu
 • dokumenty, na podstawie których nastąpiło nabycie: przydział, decyzja o przekształceniu, wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia
 • w przypadku nabycia w drodze spadku, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • dane osobowe mocodawcy
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL)
 • zakres pełnomocnictwa – do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować mocodawcę)
 • w przypadku chęci ustanowienia kilku pełnomocników - informacja, czy każdy z pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie informacja, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony
 • do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo mocodawcy; obecność pełnomocnika nie jest konieczna
 • dane osobowe sporządzającego testament
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania)
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie - określenie przedmiotu zapisu
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli był sporządzony (pisemny, notarialny)
 • numer PESEL spadkodawcy (dowód osobisty, zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy, wydawane nieodpłatnie przez właściwy wydział ewidencji ludności)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli dziedziczy małżonek)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia (dzieci spadkodawcy)
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska
 • numery ksiąg wieczystych, w których ujawniony jest spadkodawca
 • dane osobowe spadkobierców
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej)
 • dane osobowe małżonków
 • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego małżonków
 • w przypadku chęci ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego
 • w przypadku chęci rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego
 • w przypadku chęci zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (pod względem formalnym przedmiotowe zaświadczenie nie jest konieczne do zawarcia umowy - nabywca może wyrazić w akcie notarialnym zgodę na późniejsze wymeldowanie sprzedającego)
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych, danin publicznoprawnych (podobnie jak w przypadku zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenie to pod względem formalnym nie jest konieczne do zawarcia umowy – zbywca, jeżeli posiada wiedzę o stanie opłat może w akcie notarialnym złożyć stosowne oświadczenie)
 • wartość rynkowa lokalu, działki, spółdzielczego prawa (cena sprzedaży)
 • warunki zapłaty ceny
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona cena (w przypadku zapłaty ceny przelewem)
 • warunki i data wydania nieruchomości.